ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕆᑦ

Print

ᑭᒃᑯᓕᒫᑦ ᑐᓐᖓᓱᒃᐳᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᒪᒍᑎᒃ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᓴᓇᐅᒐᕐᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ.  ᓴᓇᐅᒐᕐᑎᐅᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᖅᑕᐅᔪᒪᑐᐃᓐᓇᕈᕕᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᑎᐅᓂᕐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ ᐱᐅᓴᑐᐃᓐᓇᕈᕕᑦ ᐃᑲᔪᕐᑐᐃᔪᒪᓗᑎᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᒥ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ, ᐃᑲᔪᕈᒪᕙᒃᑎᒋᑦ.

ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓂᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ   |   ᐃᑲᔫᓯᐊᖑᔪᓐᓇᕐᑐᑦ   |   ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᓐᓂᑦ ᓄᑖᖑᕐᑎᑦᑎᓂᖅ   |   ᑕᖅᑭᑕᒫᑦᑐᓴᕋᒃᓴᑯᓗᐃᑦ