ᐃᑲᔪᕈᑏᑦ

Print

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ. ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ $50−ᕌᖅᑐᖅ ᐊᕐᕌᒍ ᓴᓇᓐᖑᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᓄᑦ, ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᐅᔪᓄᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓄᑦ.

ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑏᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐱᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᒃ:


ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᕕᒋᔪᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᒋᑦ.

ᓴᓇᐅᒐᕆᔭᑎᓪᓗ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᐊᒻᒪᖅᓯᒪᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ, ᐃᒪᐃᑦᑐᓐᓇᖅᑐᑎᑦ:


ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᓂᐊᕐᒥᔪᑎᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᕆᔭᖓᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖁᑎᒋᔭᑦᑕ. ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᕗᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᓴᓇᓐᖑᐊᒐᕐᓂᒃ, ᑐᒃᓯᕋᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᖑᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐃᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑕᐅᔪᒥᒃ, ᐊᒻᒪ ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᓕᐅᕈᓐᓇᖅᑐᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᒫᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐅᕘᓇ ᓇᕿᑲᓪᓚᓪᓗᒍ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐅᓪᓗᒥ.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ, ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᐅᔪᑦ, ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᖅᐸᑦᑐᑦᓂᐅᕕᖅᐸᑦᑐᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᒍᕕᑦ, ᑕᑯᔭᒐᖃᕐᕕᐅᒍᕕᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓗ ᓂᐅᕕᖅᐸᑦᑐᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐊᑭᓖᓗᑎᑦ $50−ᒥ ᐊᕐᕌᒍ. ᐱᕕᖃᕈᓐᓇᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᑐᓴᕐᕕᒋᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᔪᓂᒃ, ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ. ᐱᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑎᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓗᑎᒃ ᐱᖃᑦᑕᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ / ᐅᕝᕙᓗ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓗᐊᖅᑐᓄᑦ. ᑲᓱᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᕝᕕᑦ ᑐᑭᓯᒐᕐᕕᖓᓄᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑯᓪᓕᐅᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᓂᒃ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᔪᒥᒃ.

ᐱᐅᓂᖅᐹᕐᓕ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᒥᖅᓱᖅᑎᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ!

ᐅᕘᓇ ᓇᕿᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᓐᖑᐊᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᐅᓪᓗᒥ.