ᓴᓇᙳᐊᖅᑏᑦ

Print

ᓴᓇᙳᐊᖅᑏᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᑭᕗᑦ ᑭᓱᒥᒃ ᐃᓕᒍᑎᔅᓴᒥᒃ ᐱᑕᖃᓕᕐᒪᖔᑦ ᐅᕙᙵᑦ. ᑕᑯᒋᐊᖅᓯᓐᓈᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᓂᖏᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅ}ᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᓯᔪᓐᓇᕆᕗᑎᑦ.

ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᓂᖏᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓂᖏᑦ   |   ᓴᓇᙳᐊᖅᑏᑦ ᑎᑭᓴᐃᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ   |   ᑐᔅᓯᕋᐅᑎ ᓴᓇᙳᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ