ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᑎᓄᑦ

Print

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᕐᑐᖃᖅᑐᒥᓂᐅᑎᒡᓗᒍ ᓇᒡᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑭᖃᓐᖏᑐᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᐳᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᑎᓄᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥᒃ "ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓴᓇᐅᒐᕐᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᓐᖑᐊᕐᑎᓄᑦ."  ᒪᑯᓅᓇ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᔪᓐᓇᕐᐳᑦ:

 

ᓴᓇᐅᒐᕐᑏᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᒥᖕᓂ ᓴᓇᐅᒐᕐᑎᐅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓯᒐᔭᕐᐳᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᕐᑐᖃᖅᑐᒥᓂᐅᑎᒡᓗᒍ ᓇᒡᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑎᓕᐅᕆᒋᐊᕐᐳᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᑏᑦ ᓄᓇᒥᖕᓂ ᐋᖅᑭᒃᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ.  ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᓴᓇᓐᖑᐊᒐᒃᓴᒧᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕐᕕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᖕᓃᑦ ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᒧᑦ, ᐊᒥᓱᐊᕐᑎᓂᕐᓴᐅᒡᓗᑎᒃ ᑲᒪᔨᖃᓪᓚᕆᒃᐸᖏᒻᒪᑕ ᒪᓕᒃᑎᑦᑎᔨᒃᓴᓂᒃ ᖃᓄᐃᓐᖏᓐᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ.  ᐃᓕᑦᓯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᕗᒍᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᑕᐅᓯᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᔪᓐᖏᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᓐᓇᕐᐳᑎᑦ, ᐅᕙᓐᖓᑦ:
ᓵᓐᑎ ᐅᖑᖓᐃ
ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᕐᑐᖃᖅᑐᒥᓂᐅᑎᒡᓗᒍ ᓇᒡᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

Phone: 1-877-404-8878 or (867) 645-5605
Fax: (867) 645-5601