ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᓴᓇᓐᒍᖓᕐᓂᐅᑉ ᓄᓇᕗᒻᒥ

Print

ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᐅᓕᖅᑐᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᒻᒪᕆᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᐅᒃᑯᓯᔅᓴᔭᐃᑦ, ᓇᔾᔪᒐᔭᐃᑦ, ᓴᐅᓂᒥᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ.  ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓂᖅᓴᐅᕙᓕᕆᕗᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ  ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖏᓐᓃᖓᖓᔪᓂᒃ ᒪᓕᑦᑐᓂᒃ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᕿᑐᑦᑐᒐᔭᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᓪᓗ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ, ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑏᑦ, ᒪᕐᕋᐅᔮᖅᑐᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᐊᕆᓂᖅ.

ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᕗᑦ ᐆᒪᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑐᒍ ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓂᐅᕙᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓄᑦ.  ᓴᓇᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐅᓈᕐᓂᒃ (ᓴᒃᑯᓂᒃ), ᖁᓪᓕᓕᐅᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᐅᕙᓚᐅᒻᒪᓐ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑐᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᒃᑳᓗᕙᓕᕐᖓᑕ.  ᓴᕕᕋᔭᓐᓂᒃ ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓂᖅ, ᐊᓐᓄᕌᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓂᓪᓗ ᓴᓇᒃᑲᐅᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑭᕗᖅ ᕿᑐᑦᑐᒐᔭᓐᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᓪᓗ; ᓂᕿᓂᓪᓗ ᑐᖅᑯᖅᓯᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᓴᓇᒃᑲᒻᒪᕆᐅᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑭᕗᖅ ᒪᕐᕋᐅᔮᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑕᑯᕙᑦᑕᑎᓐᓂᒃ ᑕᑯᒥᓇᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑭᕗᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᒻᒥᒃ.

ᓴᓇᙳᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐆᒪᓇᓱᐊᕐᓂᑐᐃᓐᓇᓂᐅᖏᑦᑐᒧᑦ.  ᒥᑭᔪᑯᓗᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓪᓚᑦᑖᖅᐸᓐᓂᕆᕗᑦ ᓯᕗᓂᒥᓂᑦᑕ ᓴᓇᕙᑦᑕᒥᓂᖏᑦ, ᐅᓂᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑭᖑᕚᖏᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᙱᑉᐸᑕ, ᓴᒐᐃᔭᐅᕙᒃᑲᔭᖅᑐᒥᓃᑦ.  ᐅᓪᓗᒥᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑏᑦ, ᐅᒪᓇᓱᐊᕐᓂᒥᒃ ᐃᓱᒫᓗᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᒻᒥᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑎᒃ ᓴᓇᕙᓕᖅᑐᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑉᐱᕆᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᑕᐅᑦᑐᖃᖅᑎᑦᑐᒋᑦ.  ᒫᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᖅ, ᓴᓇᙳᐊᖅᑏᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᖅᐸᓕᕆᕗᑦ ᓴᓇᕈᓘᔭᕆᐊᔅᓴᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᕐᓂᖅ ᐊᑐᙱᓂᖅᓴᕆᕙᒃᑲᒥᐅᒃ.

ᓯᕗᓂᕗᑦ ᑕᑯᙳᐊᕐᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᓂᖓ, ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᕈᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᕐᓂᐊᓂᖓᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐃᓅᓯᐅᑉ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ.  ᑕᑯᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᒍᖅᑲᐃ ᑐᓴᐅᑎᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᐃᑦ ᓴᓇᔪᓐᓇᕈᓯᑐᖃᐃᑦ ᓄᑖᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓐᓗᒋᑦ.  ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂᓕ, ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓂᒃ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᓇᓱᓐᓂᖅ ᓱᓕ ᐊᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓅᓱᓐᓂᖅᓴᐃᑦ ᓴᓇᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᖏᖅᓴᖅᑕᐅᖏᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᙵᕕᖃᐃᓐᓇᖁᔭᐅᓂᖓ ᓄᓇᒥᒃ.

ᐃᓕᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᓪᓗᑎᒃ ᑭᓱᓂᒃ ᐊᑐᓗᐊᓲᖑᒻᒪᖔᑕ :

ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ   |   ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ |   ᕿᑐᑦᑐᒐᓂᓪᓗ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᓂᓪᓗ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ
ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑏᑦ   |   ᒪᕐᕋᐅᔮᖅᑐᒥᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ    |   ᐊᒥᐊᕐᓂᖅ