ᐊᒥᐊᕐᓂᖅ

Print

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓗᐊᖏᒻᒥᔪᖅ ᐊᒥᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᔅᓯᒪᒻᒪᖔᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᐊᑦᑎᓯᒪᐅᖅᑐᖃᓂᕐᒥᔪᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᑐᖃᕐᓂᒃ 1800ᖏᓐᓂ 1900ᖏᓐᓄ ᓄᐊᑦᑕᒥᓐᓂᕐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ.

ᐊᒥᐊᕐᓂᖅ ᑲᔪᓯᓂᐊᑦᑎᐊᕐᓂᕆᕗᖅ ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᓐᓇᙳᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒡᒐᓐᓄᓪᓗ ᐱᓕᕆᔪᓐᓚᕐᓂᒻᒧᑦ, ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᓪᓗ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓂᖓ 1960ᖏᓐᓂ.  ᐅᓪᓗᒥ ᐊᓐᓛᒃ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᒐᔪᓲᖑᕗᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᖅ ᐸᐃᑉᐹᒧᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᓕᐊᕆᔭᐅᑦᑕᓕᖅᑯᑦ, ᑕ}ᕙ ᐸᐃᑉᐹᒧᑦ ᐱᔭᕇᕐᓂᖓ ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᖅᑯᖅ.

ᐊᒥᐊᕐᓂᖅ, ᒪᕐᕋᐅᔮᖅᑐᓕᐊᕐᓂᓪᓗ, ᐱᕚᓪᓕᖅᓯᒪᖏᓛᖑᒐᓗᐊᖅᑐᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᔭᐅᕙᑦᑐᑯᓗᓐᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᕐᕕᔅᓴᖃᒻᒪᕆᒃᑭᕘᒃ.