Nunavut Arts & Crafts Association

Since its foundation in 1998, the Nunavut Arts and Crafts Association (NACA) has worked to benefit Nunavut artists.
NACA is a non-profit incorporated society that supports and promotes the development and growth of Nunavut's arts and
crafts community through advocacy, communications, artist development, education and marketing.

We are in the midst of redesigning our website to improve usability for our visitors. In the meantime, to learn more about the art
and artists of Nunavut, follow us on Facebook, Twitter and Instagram or sign up for our e-mail newsletter below!


ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦᑕᐅᖅ ᒥᑭᔫᑎᑯᓗᓐᓂᒃ, ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᑑᖔᒥᓂᕐᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐅᓂᒥᓂᕐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓐᓂᒃ.  ᐊᕐᓇᐃᑦ ᓄᔭᕐᒥᓐᓂᒃ ᐱᕐᕋᖃᓯᐅᔾᔨᕙᓐᓂᖅᑯᑦ ᕿᔪᑯᑖᕐᓂᒃ - ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕕᕋᔭᓐᓂᒃ ᐅᐊᓴᔅᓴᓂᒃ ᐅ}ᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖃᖅᑎᒐᔭᒻᒥᒃ ᖃᐅᕐᒥᒍᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᑭᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᖃᖅᑐᑎᒃ.  ᐅᔭᒦᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓐᓂᕐᒥᔪᐃᑦ ᐱᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᕿᒫᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐱᒃᑲᐅᔾᔪᑕᐅᓇᓱᑦᑐᑎᒃ.

ᒪᓇᐅᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑐᓪᓕ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᓇᙳᐊᖅᑏᑦ ᓴᓇᕙᓕᕆᕗᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᒻᒪᕆᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᑎᒃ ᐊᓪᓛᑦ ᓯᐅᓪᕗᕆᒥᒃ.  ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑎᓂᒃ ᖁ}ᕙᕐᕆᐊᒻᒪᕆᔅᓯᒪᕗᖅ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᑦ ᓴᓇᓕᐅᑎᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ 1976ᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖃᖅᑐᒍ "ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐱᐅᓯᑎᑦᑎᓲᑦ". ᕿᓚᒥᑯᓗᒃ ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑎᓂᒃ ᓴᓇᒋᐅᖅᓴᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᑭᙵᕐᓂᓗ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃᑯᑦ ᓴᖀᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᐱᒋᐊᖅᑐᑎᒃ 1990ᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᖅᑕᐅᓯᒪᒋᕗᖅ ᑕᐃᒪᖓᓂᑦ.

ᓯᐅᒻᒥᐅᑕᐃᑦ, ᑲᑭᖅᑯᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓕᐊᙳᐊᑦ ᐱᒋᐊᕈᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᕕᕐᔪᐊᖓᓂ ᐊᓇᐅᑕᖅ ᓴᓇᓯᒪᔪᖅ ᓯᐅᓪᕗᕿᒥᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᖅᒧᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑕᑯᒥᓇᖅᓴᐅᑎᓕᐅᕐᓂᒻᒥ ᓴᓇᕙᑦᑐᐃᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᖃᑭᑎᑉᐸᓪᓕᐊᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᔭᒥᓂᖏᑦ ᓴᕿᔮᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒧᑦ.