ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ

Print

ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᓱᕋᑦᑕᐅᑎᒋᙱᓐᓂᖏᓐᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᖅᓴᐅᒋᕗᑦ ᓯᕗᓕᑐᖃᒥᓂᕗᑦ ᓴᓇᙳᐊᖃᑦᑕᓂᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓗᐊᕋᑎᒃ ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᕙᓕᖅᑐᑦ ᑕᑯᓪᓗᒋᑦ. ᓇᓂᔭᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᑐᖃᐃᑦ ᒥᑭᔫᑎᑯᓘᕗᑦ, ᐃᓄᙳᐊᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᐅ}ᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖓᒃᑯᖅᓯᐅᑎᐅᓂᕋᖅᑕᐅᓲᖑᕗᑦ. ᕼᒪᒃᑯᐊ ᓇᓂᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᒥᓂᑐᖃᒻᒪᕆᑦᑎᓄᑦ (2500-800ᐃᑦ ᐊᕐ}ᕋᖑᐃᑦ ᐊᑯᓐᓂᖏᓐᓂ ᔩᓱᓯ ᑐᖁᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ) ᓴᓇᔭᒥᓂᐅᒋᐊᖏᓐᓂ ᓇᓚᐅᑦᑖᖅᑕᐅᓯᒪᕗᑦ.  ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑕᒪᐅᖓ ᑎᑭᖃᑦᑕᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᖓᑕ 1800 ᐊᒻᒪᓗ 1900ᖏᓐᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐅᖅᓰᔾᔪᑎᖃᖃᑦᑕᓂᕐᖓᑕ ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᐆᒪᔪᙳᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᑐᖃᕐᓃᖔᖓᔪᓂᒃ ᐊᕐᕙᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᑕᒪᐅᖓ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒨᕆᐅᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ.

ᑭᓯᐅᓂ ᐊᓯᔾᔨᑦᑎᐊᓚᐅᖅᑐᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᔭᖏᓐᓅᖓᔪᑦ ᔭᐃᒻᔅ ᕼᐃᐅᔅᑕᓐ (ᓴᐅᒥᒃ) ᐅᑭᐅᖅᑕᕐᑐᒨᕆᐅᖓᑦ 1948ᖑᑎᓪᓗᒍ.  ᓴᐅᒥᒃ ᐃᓕᓴᖅᓯᑦᑕᐅᑎᒋᓚᐅᒻᒪᑦ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᒍᑕᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᓐᓅᖅᐸᓪᓕᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.  ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᓂᐅ/ᖅᑎᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒐᓐᓄᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᑯᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈ/ᕐᔪᐊᒥ, ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᕚᓪᓗᑦᑐᒥᓂᖅ ᒪᓐᑐᕆᐊᒥ 1949ᖑᑎᓪᓗᒍ.  ᐱᐅᒋᔭᐅᒻᒪᕆᓕᑦᑕᐅᑎᒋᓪᓗᑎᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓂᐅᕐᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑦᑕᐅᑎᒋᓪᓗᑎᒃ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᔅᓴᑲᓐᓂᖅ ᓄᑖᖑᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑐᐃᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᓴᓇᕈᓘᔭᕐᓂᒻᒧᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ.

ᓴᓇᙳᐊᐴᓪᓗᒍᑎᒥᓃᑦ ᐅᑯᓯᔅᓴᔭᐅᓂᕋᖅᑕᒥᒃ ᓴᓇᓯᒪᕙᓚᐅᑉᐳᑦ, ᐊᕿᕐᑑᓂᖓᓄᑦ ᓂᕈᐊᒐᕆᔭᐅᓪᓗᓂ.   $ᓯᐊᓂᓕ, ᒫᓐᓇ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦᑎᐊᕆᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕐᖓᑕ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᖅᓴᐅᕙᓕᕐᒥᔪᑦ ᑎᓯᓂᖅᓴᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᕐᓂᒃ.  ᑎᓯᔪᑦ (ᒥᑎᓪᓕᕋᐅᔭᔅᓴᐃᑦ) ᐊᒥᐊᓖᓪᓗ]ᓐᓃᑦ ᐊᐅᐸᖅᑐᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖑᔪᖅᑐᓕᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓕᒻᒥᔪᑦ, ᑑᒑᒥᓃᓪᓗ, ᓇᔾᔪᒥᓃᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐅᓂᒥᓃᑦ.

ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᓕᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᖏᓐᓂ.  ᓇᑭᓪᓗ ᓴᓇᔭᐅᓐᓂᕐᒪᖔᑕ ᓇᓗᓇᕋᑎᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᐃᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐅᔭᕋᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᓯᒪᓂᖏᑦ.  ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ, ᓄᓇᓕᓐᓂᐅᒐᓗᐊᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᕙᒻᒥᔪᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑕᐅᒐᔪᓲᖑᓂᖏᑦ.