ᐃᑲᔪᖅᓯᕈᑏᑦ ᓂᐅᕕᕋᓱᑦᑐᓄᑦ

Print

ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᕐᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑉᐳᑦ.  ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓪᓚᕆᒍᑎᒋᖃᓯᐅᑎᕙᑉᐸᕗᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐅᓪᓗᑕ ᓴᓇᔭᒥᓃᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᑕᑯᓗᒋᑦ.  ᓴᓇᐅᒐᓕᒫᑦᑎᐊᑎᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓴᓇᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᕗᑦ.  ᐅ}ᕙᐅᑯ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒃᓴᐃᑦ ᓂᐅᕕᐊᕆᓇᓱᑦᑕᐃᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᓴᓇᔭᒥᓂᓪᓚᕆᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᑦᑎᐊᖅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᓯᕗᓂᒃᓴᓐᓂ ᐱᐅᒋᑦᑎᐊᖏᓐᓇᓪᓗᒍ ᐱᒋᓂᐊᕋᕕᐅᒃ.

 1. ᓂᐅᕕᕋᓱᖃᑦᑕᕆᑦ ᐃᓕᓴᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᓴᓇᐅᒐᕐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᕕᒻᒥ
  ᓴᓇᐅᒐᕐᓇᑦ ᕿᒥᕐᕈᕕᒻᒥ ᐊᐱᖅᑯᑎᔅᓴᖃᑐᐊᕈᕕᑦ ᑭᐅᔭᐅᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᔭᒥᓃᑦ ᐱᐅᓪᓚᕆᑦᑑᓂᖏᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒐᔭᖅᐳᑦ.
  ᓂᐅᕕᕐᕕᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᔭᒥᓂᕐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᔅᓴᖃᓲᑦ ᑕᒪᔾᔭᐅᒥᔫᒐᓗᐊᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᐅᓂᖅᓴᐅᓂᐅᓴᔪᑦ ᐱᐅᓂᖅᓯᐅᓯᒪᓗᐊᖏᑦᑐᓂᒃ.
 2.  ᐃᓄᓐᓄ ᓴᓇᐅᒐᓪᓚᕆᓐᓂᒃ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᕆᑦ.
  ᐃᓄᒻᒧᑦ ᓴᓇᔭᒥᓂᐅᔮᑐᐃᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᒃᑯᕕᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᓴᓇᔭᒥᓂᐅᖏᒍᓐᓇᕆᕗᖅ.  ᐃᓄᒻᒧᑦ ᓴᓇᔭᒥᓂᙳᐊᓂᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᑕᖃᓲᖑᒋᕗᖅ ᓯᓚᐃᕐᕆᔭᐅᑎᓂᒃ.

  ᐅ}ᕙ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕈᑎᔅᓴᐃᑦ ᕿᓂᕐᓂᐊᓪᓗᓂ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓴᓇᔭᒥᓂᓪᓚᑦᑖᓂᒃ:
  •    ᓴᓇᔪᒥᓂᖅ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᑉᐸᑦ
  •    ᐃᓪᓗᕕᒐᙳᐊᓕᒻᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖃᖅᑲᑦ

  ᐊᐅᑦᑕᒨᒥᒃ ᐅ}ᕙᓘᓐᓃᑦ ᓯᖁᒥᓲᒥᒃ ᓴᓇᓯᒪᑉᐸᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᓴᓇᔭᒥᓂᓪᓚᑦᑕᖑᙱᑐᐃᓐᓇᕿᐊᓕᒃ.

 3. ᖃᐅᔨᓴᓪᓗᒍ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᓂᖓ ᓴᓇᙳᐊᒐᐅᑉ.

  ᓂᐅᕕᕆᐊᖏᓐᓂᕐᓂ ᓴᓇᙳᐊᒐᕐᒥᒃ, ᓴᓇᓯᒪᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᓪᓗᒍ.  ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒋᒃᑲᓐᓂᓪᓗᒋᑦ:
  •    ᐊᑦᑕᑎᖏᑦ ᐱᑦᑎᐊᖅᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ
  •    ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᒫᓂᖅᑭᔪᑦ, ᓴᐅᓃᑦ ᐅ}ᕙᓘᓐᓃᑦ ᑑᒑᒥᓃᑦ ᐊᑕᑦᑎᐊᕋᓗᐊᒻᒪᖔᑕ
  •    ᕿᐳᖅᑭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓯᖁᒥᓐᓂᐅᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ
  •    ᓱᕋᓐᓂᑯᒥᓃᑦ ᓂᐱᑎᕈᓘᔭᖅᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ

  ᐊᐱᖅᑯᑎᔅᓴᖃᑐᐊᕈᕕᑦ ᐊᐱᕆᑦᑕᐃᓕᒪᙱᑦᑎᐊᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ

 4. ᐸᐃᑉᐹᖓ ᐱᐅᔫᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᐅᑉᐸᒃ.
  ᐸᐃᑉᐹᑦ ᓱᕋᒍᓐᓇᖏᑦᑐᓕᐊᕆᓯᒪᔪᐃᓐᓇᐅᖏᒻᒪᑕ.  ᓂᐅᕕᕋᓱᓐᓂᐊᓪᓗᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᒃ, ᐸᐃᑉᐹᖓ ᐊᐱᖅᑯᑎᒌᓐᓇᕿᐊᓕᒃ. ᓱᕋᒍᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓂᒃ ᐱᑕᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐊ}ᕙᓪᓗᐊᖓᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᖅᑕᔅᓴᔭᐅᑉᐸᑦ ᓱᕋᑦᑕᐅᑎᒋᙱᓐᓂᖅᐹᖑᒋᕗᖅ.

  ᐱᖅᑲᐅᒪᒋᐊᕐᓗᑎᑦᑕᐅᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑎᓕᒫᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐸᐃᑉᐹᑦᑎᐊᕙᔅᓴᔭᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᓖᓐᓇᐅᖏᒻᒪᑕ.  ᑎᑎᖅᑐᒐᑦᑎᐊᕙᐃᑦ ᐱᐅᔫᕗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᑦᑎᐊᕋᔅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ.

 5. ᓄᓇᕗᒻᒨᕈᕕᑦ, ᕿᒥᕐᕈᕕᒻᒧᑦ ᐳᓛᕿᐊᖅᑳᓪᓗᑎᑦ.

  ᓂᐅᕕᕋᓱᒃᑯᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐳᓛᕿᐊᖅᑳᓪᓗᑎᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᖓᓂᑦ.  ᑕᑯᓗᒋᑦ ᓴᓇᐅᒐᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᓇᓱᓪᓗᑎᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ, ᑐᑭᓯᓯᒪᑦᑎᐊᓪᓗᑎᑦ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ.

  ᓂᐊᕕᕈᓐᓇᕆᕗᑎᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᖅ.  ᑕᑯᓪᓚᑦᑖᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᐅᔪᓐᓇᕆᓪᓗᓂ ᕿᒥᕐᕈᕕᐅᑉ ᓴᓂᐊᓂ.

 6. ᓂᐅᕕᓪᓗᑎᑦ ᐃ}ᕕᑦ ᐱᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.

  ᑕ}ᕙ ᓂᐅᕕᖅᑲᑕᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐃ}ᕕᑦ ᐱᐊᒋᔭᖏᓐᓂᒃ.  ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᓕᖅᐳᑎᑦ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᓴᓇᔭᒥᓂᓪᓚᑦᑖᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ. $ᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ, ᐱᐅᔪᒻᒪᕇᓐᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᓐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕆᐊᓪᓗᓂ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᒋᕗᖅ.

  ᕿᒥᕐᕈᑲᓐᓂᓪᓗᑎᑦ ᐃᓕᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖃᑦᑕᕆᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓴᓇᔭᒥᓂᕐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᕕᓐᓂ ᐊᓂᙱᓂᕐᓂ. ᐊᐱᕆᖃᑦᑕᓪᓗᑎᑦ ᑭᓱᑦ ᒫᓐᓇᒫᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᓂᐅᓴᒻᒪᖔᑕ ᑕᑯᒋᐊᖃᑦᑕᓪᓗᑎᓪᓗ ᑭᒃᑯᑦ ᓄᑖᖑᓕᕐᒫᖔᑕ ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᑦᑎᓐᓂ.